Get Adobe Flash player

๑. พระกิตติสุวัฒนาภรณ์                                    ประธานกรรมการมูลนิธิ

๒. นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์                               รองประธานกรรมการมูลนิธิ

๓. นางเบญจวรรณ เปรมประยูร                           รองประธานกรรมการมูลนิิธิ

๔. นายสมชาย จริยธาราสิทธิ์                             กรรมการและเหรัญญิก

๕. นายโฆษิต บ่อแก้ว                                        กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

๖. นายวิสิษฐ์ ชัชวาลานนท์                                นิติกร

๗. นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง                                     กรรมการ

๘. พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์                          กรรมการ

๑๐. นางสุภา คชวัตร                                         กรรมการ

๑๑. นายอังคาร เจริญผล                                   กรรมการ

๑๒. นางสาวสมเพ็ช ธนโชติวัฒนสิริ                   กรรมการ

๑๓. นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร                     กรรมการ

๑๔. นายสมภพ ธีระสานต์                                 กรรมการ

๑๕. นางสาวปราณปิยา ทองคำเพิ่ม                   กรรมการ

๑๖. นางนิพร พฤกษาไพศาลศิลป์                     กรรมการ

๑๗. นางธัญลักษณ์ กนกเสริมทรัพย์                  กรรมการ

๑๘. นายไพโรจน์ ตุ้มภู่                                    กรรมการ

๑๙. ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์                          กรรมการ

๒๐. นายฉัตรชัย ชูเชื้อ                                    กรรมการ

๒๑. นายโกวิทย์ จงเจริญ                                กรรมการและเลขานุการ

๒๒. นายเจริญ สหกิจ                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ