Get Adobe Flash player

การสร้างถาวรวัตถุอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงอำนวยการก่อสร้างและทรงให้การอุปถัมภ์