๑. เพื่อให้อาคารหอพระประวัติสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นที่ตั้งศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา

๒. เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการมีสถานที่ประกอบพิธีศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ

๓. เพื่อให้องค์กรทางพระพุทธศาสนา รัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ดูแลรักษาและพัฒนาให้เป็นพุทธศาสนสถานของส่วนรวม

๔. เป็นถานที่จัดแสดงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ 

๕. ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางร่างกาย และจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป

๖. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะในจังหวัดกาญจนบุรี