Get Adobe Flash player

       หอพระประวัติฯ

facebook : หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ 1 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์. 034-510542

 

 

๑. พระกิตติสุวัฒนาภรณ์                                    ประธานกรรมการมูลนิธิ

๒. นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์                               รองประธานกรรมการมูลนิธิ

๓. นางเบญจวรรณ เปรมประยูร                           รองประธานกรรมการมูลนิิธิ

๔. นายสมชาย จริยธาราสิทธิ์                             กรรมการและเหรัญญิก

๕. นายโฆษิต บ่อแก้ว                                        กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

๖. นายวิสิษฐ์ ชัชวาลานนท์                                นิติกร

๗. นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง                                     กรรมการ

๘. พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์                          กรรมการ

๑๐. นางสุภา คชวัตร                                         กรรมการ

๑๑. นายอังคาร เจริญผล                                   กรรมการ

๑๒. นางสาวสมเพ็ช ธนโชติวัฒนสิริ                   กรรมการ

๑๓. นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร                     กรรมการ

๑๔. นายสมภพ ธีระสานต์                                 กรรมการ

๑๕. นางสาวปราณปิยา ทองคำเพิ่ม                   กรรมการ

๑๖. นางนิพร พฤกษาไพศาลศิลป์                     กรรมการ

๑๗. นางธัญลักษณ์ กนกเสริมทรัพย์                  กรรมการ

๑๘. นายไพโรจน์ ตุ้มภู่                                    กรรมการ

๑๙. ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์                          กรรมการ

๒๐. นายฉัตรชัย ชูเชื้อ                                    กรรมการ

๒๑. นายโกวิทย์ จงเจริญ                                กรรมการและเลขานุการ

๒๒. นายเจริญ สหกิจ                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงพระเกียรติคุณยิ่ง
ในฐานะองค์สกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจในด้านต่างๆ
เป็นอนุหิตาประโยชน์แก่พระศาสนาและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

  ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นับเป็นปีมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชครบ ๒๔ ปี ในวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ และทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นับว่าทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงดำรงตำแหน่งยาวนานและมีพระชันษายืนยาวกว่า
สมเด็จพระสังฆราชในอดีตที่ผ่านมา

ด้วยสำนึกในพระคุณปการและเมตตาธิคุณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์มีพระชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญบุรี
ร่วมกับ คณะสงฆ์องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี
จึงพร้อมใจกันจัดสร้างหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ บริเวณที่ราชพัสดุ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระประวัติ
พระศาสนากิจ และพระเกียรติคุณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธี
เททองหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดเทสังฆาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
และทรงเปิดอาคารหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ บริเวณที่ราชพัสดุ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้


   
ตามที่จังหวัดกาญบุรีร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า และ ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
กำหนดให้มีโครงการก่อสร้างหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ท่านมีพระชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ และหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา
โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการสำรวจออกแบบและประมาณราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น๑. เพื่อให้อาคารหอพระประวัติสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นที่ตั้งศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา

๒. เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการมีสถานที่ประกอบพิธีศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ

๓. เพื่อให้องค์กรทางพระพุทธศาสนา รัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ดูแลรักษาและพัฒนาให้เป็นพุทธศาสนสถานของส่วนรวม

๔. เป็นถานที่จัดแสดงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ 

๕. ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางร่างกาย และจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป

๖. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะในจังหวัดกาญจนบุรี