สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงพระเกียรติคุณยิ่ง
ในฐานะองค์สกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจในด้านต่างๆ
เป็นอนุหิตาประโยชน์แก่พระศาสนาและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

  ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นับเป็นปีมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชครบ ๒๔ ปี ในวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ และทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นับว่าทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงดำรงตำแหน่งยาวนานและมีพระชันษายืนยาวกว่า
สมเด็จพระสังฆราชในอดีตที่ผ่านมา

ด้วยสำนึกในพระคุณปการและเมตตาธิคุณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์มีพระชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญบุรี
ร่วมกับ คณะสงฆ์องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี
จึงพร้อมใจกันจัดสร้างหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ บริเวณที่ราชพัสดุ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระประวัติ
พระศาสนากิจ และพระเกียรติคุณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธี
เททองหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดเทสังฆาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
และทรงเปิดอาคารหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ บริเวณที่ราชพัสดุ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้